Projekt "Szkoła bez przemocy" jest projektem o profilu wychowawczym. Zaplanowany został na lata 2017-2018 z myślą o dostosowaniu i modernizacji, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy pedagogicznej i przy wykorzystaniu wszelkich możliwych doświadczeń i przykładów dobrej praktyki, czterech funkcjonujących w szkole programów: Szkolnego Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Szkolnej, programu profilaktycznego dla uczniów II etapu kształcenia „SPRINT” i programu profilaktyczno-rozwojowego dla uczniów I etapu kształcenia „Bliżej siebie”, oraz o stworzeniu programu naprawczego pozwalającego na skuteczne zwalczanie przejawów przemocy i agresji w szkole. Obszary tematyczne wchodzące w zakres naszych zainteresowań przy realizacji projektu oraz przy doborze szkoleń to:

1. PRZEMOC: przemoc fizyczna, słowna, psychiczna, emocjonalna, cyberprzemoc; agresja, znęcanie się, dokuczanie
2. NIETOLERANCJA: wykluczanie, konflikty, brak porozumienia, rasizm, ksenofobia
3. BRAK BEZPIECZEŃSTWA: niebezpieczne zachowania, nierespektowanie zasad
4. BRAK DYSCYPLINY: przeszkadzanie w czasie lekcji, nieodpowiednie zabawy, zaburzanie przebiegu zajęć
5. ABSENCJA: nieuzasadnione nadmierne opuszczanie zajęć, zagrożenia nieklasyfikowaniem, nieklasyfikowania.

Dla nauczycieli, którzy staną przed zadaniem zmodernizowania oraz stworzenia wymienionych wyżej programów zaplanowane zostały działania wspomagające związane z zagranicznymi mobilnościami, takie jak wyjazdy na kursy doskonalenia zawodowego o tematyce tożsamej z tematyką projektu czy wyjazdy na obserwacje do szkoły partnerskiej (job-shadowing). W zamierzeniu każdy z nauczycieli posługujących się językiem angielskim powinien skorzystać chociaż
z jednej z form doskonalenia. Seria wyjazdów zakończona zostanie konferencją podsumowującą, na której pozostali członkowie grona pedagogicznego zapoznają się z rezultatami mobilności, a po zakończeniu ostatniego wyjazdu szkoleniowego zebrane zostaną wszystkie wykonane przez uczestników materiały i na ich podstawie zespoły programowe przystąpią do pracy nad swoimi programami. Programy te zostaną wdrożone bezzwłocznie po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców, nie później jednak niż od początku roku szkolnego 2018/2019.

Projekt podsumowany zostanie konferencją, do udziału w której zaproszeni nauczyciele szkół katowickich, a w czasie której w atrakcyjny sposób zaprezentowane zostaną założenia zmodernizowanych programów. Wszelkie wypracowane w projekcie materiały publikowane będą na stronie internetowej projektu, skąd będzie można je w miarę zainteresowania pobierać.

The „School Without Violence” project is a project with a strict pedagogical angle. It has been planned for the years 2017-2018, with the main idea being the adjusting and modernization of the school major pedagogical programmes, such as the school educative programme, the school prophylactic programme, the SPRINT prophylactic programme for the older students and the “Closer to one another” prophylactic programme for the younger students, as well the creation of the school correction programme, whose main aim will be to decrease the incidents of violent and aggressive behaviour at school. The thematic areas we are mainly interested in are:

1. VIOLENCE: physical, verbal, emotional violence, cyber violence, aggression, bullying, etc.
2. INTOLERANCE: exclusion, conflicts, lack of communication, racism, xenophobia etc.
3. LACK OF SECURITY: dangerous behaviours, lack of respect for rules
4. LACK OF DISCIPLINE: disrupting lessons, undisciplined behaviour, improper games etc.
5. ABSENCE: excessive school skipping practices, high absence rates.

The teachers who will be faced with the necessity to modernize and create the above mentioned programmes to tackle the above mentioned problems will have an opportunity to take advantage of a number of assisting activities, such as taking part in the transnational mobilities in order to participate in courses and job shadowing, whose main themes coincide with our areas of interest. There is an intention to send each of the teachers whose command of English allows taking advantage of such an opportunity to an international mobility. The series of training mobilities will be summed up by a conference, during which the remaining members of the staff will learn about the mobilities outcomes. All the materials collected and prepared by the teachers will be used to create and modernize the school pedagogical programmes. The programmes will be then presented to the parents’ council and – if approved – introduced into the school practice. We hope to have them ready and working no later than at the beginning of the 2018/2019 school year.
The project outcomes will also be disseminated among the teachers of other Katowice schools during a specially organized
conference. All materials created during the project work will be submitted for the project website, from where any interested parties will be able to download and use them.

Szkoła Podstawowa nr 34

im. Mikołaja Kopernika

ul. Zielonogórska 3

40-710 Katowice

www.sp34kat.pl

 tel. 32 2525168

sp34_katowice@interia.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now